آیا می توانم چندین ویژگی را در یک ویژگی داشته باشم؟

  • ارسال شده در: 10 فروردین 1399